1996 ప్రాంతాల్లో వార్త పేపర్ మొగ్గ సెక్షన్ లో "లింగ ది గ్రేట్" అనే కార్టూన్ స్ట్రిప్ వచ్చేది. అప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కథ ఒకటి ఈ మధ్య దొరికింది. మిగిలిన కథలు కూడా దొరికితే బాగుణ్ణు! (Click the entry for a bigger picture.)

Wednesday, September 13, 2006

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో...

ఐపోయింది!

3 Comments:

Blogger Nagaraja said...

Thanks :)

9:48 AM  
Blogger telugufriends said...

Let's come together on http://www.apjunction.com to bring all the Telugu people unite on one platform and find Telugu friends worldwide to share our thoughts and create a common bond.

Let's also show the Mightiness of Telugu people by coming together on http://www.apjunction.com

9:08 AM  
Blogger Naresh Vanukuru said...

Its nice to read story with comics... good going, Thanks...

1:47 PM  

Post a Comment

<< Home