1996 ప్రాంతాల్లో వార్త పేపర్ మొగ్గ సెక్షన్ లో "లింగ ది గ్రేట్" అనే కార్టూన్ స్ట్రిప్ వచ్చేది. అప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కథ ఒకటి ఈ మధ్య దొరికింది. మిగిలిన కథలు కూడా దొరికితే బాగుణ్ణు! (Click the entry for a bigger picture.)

Wednesday, September 13, 2006

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో...

ఐపోయింది!

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 29

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 28

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 27

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 26

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 25

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 24

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 23 (Unfortunately, Missing)

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 22

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 21

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 20

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 19

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 18

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 17

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 16

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 15

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 14

Saturday, April 01, 2006

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 13

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 12

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 11

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 10

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 9

Thursday, March 02, 2006

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 8

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 7

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 6 (Unfortunately, Missing)

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 5

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 4

Tuesday, February 28, 2006

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 3

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 2

Thursday, February 23, 2006

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 1