1996 ప్రాంతాల్లో వార్త పేపర్ మొగ్గ సెక్షన్ లో "లింగ ది గ్రేట్" అనే కార్టూన్ స్ట్రిప్ వచ్చేది. అప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కథ ఒకటి ఈ మధ్య దొరికింది. మిగిలిన కథలు కూడా దొరికితే బాగుణ్ణు! (Click the entry for a bigger picture.)

Thursday, March 02, 2006

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 8

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 7

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 6 (Unfortunately, Missing)

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 5

లింగ ది గ్రేట్! - శరణార్థి సేవలో... 4